جوشکاری تیک یا همان جوشکاری قوص تنگستن تهت پوشش گاز محافظ ، یکی از مهمترین روش های جوش کاری در صنایع مختلف کوچک و بزرگ پتروشیمی ، نظامی ، دریایی ، هوایی ، نیروگاه های برق و … می باشد .

در ایران بیشتر به نام اختصاری و متداول جوش آرگون یا همان جوش استیل شناخته میشود . که نیز ما برای ساخت حفاظ و پله های پیش ساخته از آن به دلیل مقاومت و همجنس بودن استیل برای زیبایی استفاده میکنیم

جوش آرگون

جوشکاری تیک یا همان جوشکاری قوص تنگستن تهت پوشش گاز محافظ ، یکی از مهمترین روش های جوش